София, ул. Алабин №58

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА itstep.bg

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1. Платформата “itstep.bg” (Платформата) е собственост на Сдружение в обществена полза “СТЕП” (Сдружението) с БУЛСТАТ номер: 177054563, регистрирано спрямо законодателството на Република България.

2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

a. „Потребител“ – физически лица, използващи Платформата.

b. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на Платформата приема при използването на сайта.

3. Платформата и информацията, предлагана в нея, функционират при описаните по-долу правила. Използването на Платформата предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на Платформата той има право да се въздържа от използването ѝ, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

II. СИГУРНОСТ

4. Платформата съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

5. Сдружението не гарантира постоянното функциониране на Платформата.

6. Платформата поема ангажимент да защитава всяка информация за личните данни на потребителите, която те предоставят онлайн посредством възможността за лична кореспонденция. Защитата на личните данни на потребителя се урежда от Закона за защита на личните данни въведен на 25 май 2018 година.

7. При използване на сайта, събираме следната информация за Вас:
-имена
-телефонен номер
-имейл адрес
От потребителите не се изисква „чувствителна“ информация. Събирането на посочената информация се използва за осъществяване на контакт със
заинтересуваните потребители. Също така за събиране на статистическа информация за посещаемостта на платформата и за интересите на нейните потребители. Всеки потребител може да поиска данните му да бъдат изтрити или променени като заяви това официално по имейл на някой от посочените контакти.

8. Запазено е правото на сдружението да предоставя тези данни до партньорски организации в други държави с цел статистическа информация.

III. ДОСТЪП

9. Сдружението си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

10. Сдружението си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Сдружението. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

11. Сдружението си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Сдружението няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

12. Информацията, намираща се на Платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.

13. Информацията, предоставена на Платформата, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на Платформата. Това е причината, поради която Сдружението не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.

14. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Сдружението, чрез електронна поща или през Платформата включително, но не само, Потребителят приема, че:

a. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

b. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

c. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Сдружението може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. „БИСКВИТКИ”

15. Платформата събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VI. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

16. Посочената на Платформата информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Сдружението, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Сдружението и да посочи несъотвествието. Сдружението си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

17. Сдружението запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на Платформата.

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА

18. Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на Платформата представлява интелектуална собственост на Сдружението и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:

a. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на Платформата).

b. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.

c. С посочване на автора.

d. Без модификации.

e. И некомерсиално.

IX. ОБРАТНА ВРЪЗКА

19. Сдружението, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.

20. Сдружението гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на Платформата и друга актуална информация около проекта.

21. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на Платформата.

22. Сдружението си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

a. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Сдружението във връзка с Платформата, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

b. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на Платформата и нивото на проекта.

X. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

23. С използването на Платформата и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно Платформата за лични и нетърговски цели.


Да
Не

Регистрирайте се и започнете да учите!